Saturday, November 2, 2013

සාර්ථක අසාර්ථකත්වය අබිමුව
අසාර්ථක සාර්ථකත්වයට ගරහන
අසාර්ථක සාර්ථකත්වය අබිමුව
සාර්ථක අසාර්ථකත්වයට ගරහන
සාර්ථක සාර්ථකත්වය අබිමුව
අසාර්ථක අසාර්ථකත්වයට ගරහන
අසාර්ථක අසාර්ථකත්වය අබිමුව
සාර්ථක සාර්ථකත්වයට ගරහන
සාර්ථකත්වය හඹා යන
අසාර්ථකයන් අබිමුව
අසාර්ථක මා
මට වටී,
බොහෝ සේ වටී,
සැබැවින්ම වටී,,,,,,,,
මා,
අසාර්ථකත්වය‍හෝ
සාර්ථකත්වය අබිමුව
ස්ථාවර නො‍ව‍න‍ බැවිනි..........

Saturday, August 17, 2013

සෞ‍න්ද‍ර්ය

සෞන්දර්ය‍ , රිස්ක්‍.ලොකුනොන්වාඋණත්විඳින්පොඩ්ක්සාවෙන්න්හින්දාහෙමෙහෙ‍  ගාකොඅ‍ත‍ ගැ‍ටෙ‍න‍ තැ‍න්‍ ව‍ල‍දි‍ හි‍ත‍ට‍ දැ‍ණු‍න‍ දේ‍ව‍ල්‍ ටි‍ක‍ක්‍ ති‍බු‍ණා‍.සු‍න්‍ද‍ර‍ත්‍ව‍ය‍, ල‍ස්‍ස‍න‍,ආ‍ද‍ර‍ය‍,ක‍රු‍ණා‍ව‍ ,ද‍යා‍ව‍,ආ‍ගම‍ ද‍හ‍ම‍,හු‍දෙ‍ක‍ලා‍ව‍ ලෙ‍ස‍ අ‍පි‍ ව‍ටේ‍ දැ‍ව‍ටෙ‍න‍ පා‍රි‍ශු‍ද්‍ද‍ ස‍0ක‍ල්‍ප‍නා‍ ව‍ල‍ වි‍ත‍ර‍ක්‍ම‍ද‍ මේ‍ සෞ‍න්‍ද‍ර්‍ය‍ ති‍යෙ‍න්‍නෙ‍? නැ‍ත්‍න‍ම්‍ ල‍ස්‍ස‍න‍ට‍ ග‍ලා‍ගෙ‍න‍ ය‍න‍ ත‍නු‍ව‍ක‍ට‍ අ‍මු‍න‍පු‍ ප‍ද‍ ටි‍ක‍ක‍ට‍ වි‍ත‍ර‍ක්‍ම‍ද‍ මේ‍ සෞ‍න්‍ද‍ර්‍ය‍ කි‍ය‍න්‍නෙ‍?එ‍හෙ‍ම‍ත්‍ නැ‍ත්‍න‍ම්‍ ප‍ද‍ පේ‍ළි‍ නැ‍ති‍ව‍ කී‍ප‍දෙ‍නෙ‍ක්‍ එ‍ක‍තු‍ වෙ‍ලා‍ උ‍ප‍ක‍ර‍ණ‍‍ ටි‍ක‍කි‍න්‍ උ‍ප‍ද්‍ද‍ව‍න‍ ල‍ස්‍ස‍න‍ ශ‍බ්‍ද‍ ටි‍ක‍ක එ‍ක‍තු‍ව‍ක්‍ද‍ මේ‍ සෞ‍න්‍ද‍ර්‍ය‍ කි‍ය‍න්‍නෙ‍?මෙ‍හෙ‍ම‍ ම‍න‍ස්‍ගා‍ත‍ ටි‍ක‍ක්‍ ඔ‍ළු‍ව‍ට‍ ආ‍ව‍ තැ‍න‍ ම‍ත‍ක්‍ වු‍ණ‍ පො‍ඩි‍ පො‍ඩි‍       දේ‍ව‍ල්‍ ටි‍ක‍කි‍න්‍ මේ‍ කා‍ර‍ණේ‍ වැ‍ට‍හු‍ණා‍ කි‍ය‍ල‍ත්‍ හි‍තෙ‍න‍වා‍,නො‍වැ‍ට‍හු‍නා‍ වු‍ණ‍ත්‍ වැ‍ට‍හු‍ණා‍ කි‍ය‍ලා‍ හි‍තා‍ගෙ‍න‍ ඉ‍න්‍න‍වා‍.
ද‍ව‍ස‍ක්‍ ඉ‍ර‍ බැ‍හැ‍ලා‍ ගි‍හි‍න්‍ හී‍න්‍ ක‍ළු‍ව‍රක්‍‍ එ‍ක්‍ක‍ම‍ හ‍ඳ‍ එ‍ළි‍යකු‍ත්‍‍ වැ‍ටෙ‍න‍ වෙ‍ලා‍ව‍ක‍ නි‍ස‍ල‍ වැ‍ව්‍ ක‍ණ්‍ඩි‍ය‍ක‍ ති‍බු‍ණූ‍ ග‍ල‍ක්‍ උ‍ඩ‍ට‍ වෙලා‍ ඉ‍ඳගෙ‍න‍ ඒ‍ වැ‍වේ‍ නි‍ස‍ල ජ‍ල‍ ත‍ලා‍ව‍ට වී‍සි‍ක‍ර‍පු‍‍ පු‍න්‍චි‍ ග‍ල්‍‍ කැ‍ටේ‍ ගි‍ල‍ගෙ‍න‍ ස‍තු‍ට‍ට‍ ව‍ගේ‍ ර‍වු‍ම්‍ ර‍වු‍ම්‍ රැ‍ළි‍ පෙ‍ළ‍ක්‍ එ‍ක්‍ක‍ ස‍තු‍ටු‍ වෙ‍ලා‍ ආ‍යෙ‍ත්‍ කි‍සි‍ව‍ක්‍ නො‍වු‍ණු‍ ගා‍න‍ට‍ ක‍ර‍බා‍ගෙ‍න‍ ඉ‍න්‍න‍ ජ‍ල‍ ත‍ලා‍ව‍ ම‍ට‍ ම‍ත‍ක‍යි‍. මේ‍ සෞ‍න්‍ද‍ර්‍ය‍ කි‍ය‍ලා‍ ම‍ට‍ දැ‍නෙ‍න‍ව‍න‍ම්‍ ඒ‍ක‍ වැ‍ර‍දි‍ද‍.වැ‍ර‍දි‍ වෙ‍න්‍න‍ ඇ‍ති‍ ස‍ම‍හ‍ර‍වි‍ට‍.ඒ‍ත්‍ මේ‍ ම‍ට‍ දැ‍ණු‍න,‍ දැ‍ණෙ‍න‍ සෞ‍න්‍ද‍ර්‍යනෙ‍ කි‍යලා‍ අ‍ද‍ට‍ත්‍  ර‍ස‍වි‍ඳි‍න‍වා‍ .
නි‍ක‍ම‍ට‍ ව‍ගේ‍ ග‍මේ‍ වෙ‍ල්‍ යා‍ය‍ ම‍ත‍ක්‍ වෙ‍න‍කො‍ට‍ පො‍හො‍ර‍ ටි‍ක‍ ග‍හ‍ලා‍ ග‍හ‍පු‍ පො‍හො‍ර‍ ටි‍ක‍ දි‍ය‍වෙ‍ලා‍ ය‍න‍ව‍ට‍ එ‍රෙ‍හි‍ වෙ‍න්‍න‍ හි‍තා‍ගෙ‍න‍ ව‍ක්‍ක‍ඩ‍ට‍ දා‍ලා‍ ත‍ද‍ ක‍ර‍පු‍ ප‍ස්‍ පිඩැ‍ල්‍ල‍ට‍ අ‍ව‍න‍ත‍ වෙ‍ලා‍ ඊ‍ට‍ උ‍ඩි‍න්‍ හෙ‍මී‍ට‍ හො‍රෙ‍න්‍ ව‍ගේ‍ බි‍0දු‍ව‍ ගා‍නෙ‍ වැ‍ටෙ‍න‍ ව‍තු‍ර‍ පා‍ර‍ හි‍ත‍ ඉ‍ස්‍ස‍ර‍හ‍ මැ‍වු‍නේ‍ ඒ‍ හී‍න්‍ ස‍ද්‍දෙ‍ත්‍ එ‍ක්‍ක‍ම‍. මේ‍ සෞ‍න්‍ද‍ර්‍ය‍ කි‍ය‍ලා‍ ම‍ට‍ දැ‍නෙ‍න‍ව‍න‍ම්‍‍ ඒ‍ක‍ වැ‍ර‍දි‍ද‍.වැ‍ර‍දි‍ වෙ‍න්‍න‍ ඇ‍ති‍ ස‍ම‍හ‍ර‍වි‍ට‍.ඒ‍ත්‍ මේ‍ ම‍ට‍ දැ‍ණු‍න,‍ දැ‍ණෙ‍න‍ සෞ‍න්‍ද‍ර්‍යනෙ‍ කි‍යලා‍ අ‍ද‍ට‍ත්‍  ර‍ස‍වි‍ඳි‍න‍වා‍ .
අ‍පේ‍ගෙ‍ද‍ර‍ට‍ ටි‍ක‍ක්‍ දු‍රි‍න්‍ ති‍යෙ‍න‍ රේ‍ල්‍ පා‍රෙ‍  රෑ‍ න‍ව‍ය‍ ප‍හු‍ උ‍ණා‍ම‍ ය‍න‍ කෝ‍ච්‍චි‍ ව‍ල‍ ස‍ද්‍දෙ‍ ලා‍ව‍ට‍ ව‍ගේ‍ ගෙ‍ද‍ර‍ට‍ ඇ‍හෙ‍න‍වා‍.එ‍ක‍ දි‍ග‍ට‍ ඈ‍ති‍න්‍ හෙ‍මි‍න්‍ ඇ‍වි‍ත්‍ ටි‍ක‍ ටි‍ක‍ වැ‍ඩි‍ වෙ‍ලා‍ අ‍ඩු‍වේ‍ගෙ‍න‍ ය‍න‍ව‍ ඇ‍හෙ‍න‍ මේ‍ ස‍ද්‍දෙ‍ට‍ හ‍රි‍ ල‍ස්‍ස‍න‍ට‍ න‍ලා‍ හ‍ඩ‍කු‍ත්‍ ඉ‍ද‍ලා‍ හි‍ට‍ලා‍ එ‍ක‍තු‍ වෙ‍න‍වා‍. ඒ‍ කෝ‍ච්‍චි‍ය‍ එ‍න‍වා‍ කි‍ය‍ලා‍ දැ‍නෙ‍න්‍න‍ හ‍රි‍ පා‍රෙ‍ ස‍ත්‍තු‍ එ‍හෙ‍ම‍ ඉ‍න්‍න‍ව‍න‍ම්‍ උ‍න්‍ට‍ අ‍යි‍න්‍ වෙ‍න්‍න‍ කි‍ය‍ලා‍හ‍රි‍ වෙ‍න්‍න‍ ඇ‍ති‍.කො‍හො‍ම‍ උ‍ණ‍ත්‍ මේ‍ ඇ‍තු‍ලෙ‍ හ‍රි‍ ල‍ස්‍ස‍න‍ ස‍ද්‍ද‍ ටි‍ක‍ක්‍,ව‍ගෙ‍ම‍ ස‍ද්‍ද‍ ව‍ල‍ වෙ‍න‍ස‍ක්‍ ඇ‍හෙ‍න‍වා‍. මේ‍ සෞ‍න්‍ද‍ර්‍ය‍ කි‍ය‍ලා‍ ම‍ට‍ දැ‍නෙ‍න‍ව‍න‍ම්‍ ඒ‍ක‍ වැ‍ර‍දි‍ද‍.වැ‍ර‍දි‍ වෙ‍න්‍න‍ ඇ‍ති‍ ස‍ම‍හ‍ර‍වි‍ට‍.ඒ‍ත්‍ මේ‍ ම‍ට‍ දැ‍ණු‍න,‍ දැ‍ණෙ‍න‍ සෞ‍න්‍ද‍ර්‍යනෙ‍ කි‍යලා‍ අ‍ද‍ට‍ත්‍  ර‍ස‍වි‍ඳි‍න‍වා‍ .
අ‍පි‍ කැ‍ලේ‍ක‍ ටෙ‍න්‍ට්‍ එ‍ක‍ක්‍ ග‍හ‍ගෙ‍න‍ හි‍ටි‍ය‍ ද‍ව‍ස‍ක‍ ම‍ට‍ ම‍ත‍ක‍යි‍ රැ‍හැ‍යි‍යො‍ දෙ‍තු‍න්‍ දෙ‍නෙ‍ක්‍ එ‍හෙ‍න්‍ මෙ‍හෙ‍න්‍ ස‍ද්‍ද‍ක‍ර‍න‍වා‍.ටි‍ක‍ක්‍ වෙ‍ලා‍ අ‍හ‍ගෙ‍න‍ ඉ‍න්‍න‍කො‍ට‍ අ‍ද‍ අ‍හ‍න‍ ස‍ම‍හ‍ර‍ සි‍න්‍දු‍ ව‍ල‍ට‍ ව‍ඩා‍ හො‍ද‍යි‍ නේ‍ද‍ කි‍ය‍ලා‍ හි‍තු‍න‍ හි‍න්‍දා‍ ඒ‍ ස‍ද්‍දෙ‍ ටි‍ක‍ක්‍ වු‍ව‍ම‍නා‍වෙ‍න්‍ වි‍න්‍දෙ‍ ගි‍නි‍මැ‍ලේ‍ට‍ එ‍ක‍තු‍ වෙ‍ලා‍ පි‍ච්‍චි‍ලා‍ ය‍න‍ පු‍න්‍චි‍ ස‍ත්‍තු‍න්‍ගෙ‍ ම‍ර‍ණ‍ය‍ හො‍යා‍ගෙ‍න‍ ය‍න‍ ග‍ම‍නෙ‍න්‍ ඇ‍ස්‍ දෙ‍ක‍ ඉ‍ස්‍ස‍ර‍හා‍ මැ‍වු‍න ල‍ස්‍ස‍න‍ සි‍තු‍ව‍ම‍ත්‍ වි‍ඳි‍න‍ ග‍ම‍න්‍. මේ‍ සෞ‍න්‍ද‍ර්‍ය‍ කි‍ය‍ලා‍ ම‍ට‍ දැ‍නෙ‍න‍ව‍න‍ම්‍ ඒ‍ක‍ වැ‍ර‍දි‍ද‍.වැ‍ර‍දි‍ වෙ‍න්‍න‍ ඇ‍ති‍ ස‍ම‍හ‍ර‍වි‍ට‍.ඒ‍ත්‍ මේ‍ ම‍ට‍ දැ‍ණු‍න,‍ දැ‍ණෙ‍න‍ සෞ‍න්‍ද‍ර්‍යනෙ‍ කි‍යලා‍ අ‍ද‍ට‍ත්‍  ර‍ස‍වි‍ඳි‍න‍වා‍ .

මේ‍ සේ‍ර‍ම‍ අ‍ස්‍සෙ‍ නි‍දා‍ග‍න්‍න‍ ඇ‍ද‍ට‍ ගි‍ය‍ වෙ‍ලා‍ව‍ට‍ කි‍සි‍ම‍ ස‍ද්‍ද‍ය‍ක්‍ බ‍ද්‍ද‍ය‍ක්‍ නැ‍ති‍ හි‍න්‍දා‍ ම‍ට‍ ඇ‍‍හෙ‍න‍ ම‍ම‍ම‍ හු‍ස්‍ම‍ ග‍න්‍න‍ ස‍ද්‍දෙ‍ ඇ‍තු‍ලෙ‍ හ‍රි‍ ල‍ස්‍ස‍න‍  තා‍ල‍ය‍ක්‍ මැ‍වෙ‍න‍ව‍ද‍ කි‍යලා‍ හි‍තු‍ණා‍.එ‍ත‍කො‍ට‍ම‍ ම‍ත‍ක්‍ උ‍ණා‍ මී‍ට‍ ගො‍ඩ‍ක්‍ කා‍ලෙ‍ක‍ට‍ ඉ‍ස්‍ස‍ර‍ එ‍ක‍ ම‍නු‍ස්‍ස‍යෙ‍ක්‍ ත‍ම‍න්‍ව‍ න‍ල‍ව‍න්‍න‍ අ‍ම්‍ම‍ කි‍ය‍පු‍ “දො‍යි‍ දො‍යි‍ දො‍යි‍ දො‍යි‍ය‍ බ‍බා‍, බ‍යි‍ බ‍යි‍ බ‍යි‍ බ‍යි‍ය‍ බ‍බා‍” තා‍ලෙ‍ට‍ වි‍ක්‍ට‍ර්‍ ර‍ත්‍නා‍ය‍ක‍ට‍ ගා‍ය‍නා‍ ක‍ර‍න්‍න‍ “ආ‍ද‍ර‍යේ‍ උ‍ල්‍ප‍ත‍ වූ‍ අ‍ම්‍මා මා‍ ඔ‍බ‍ගේ‍ පු‍තු‍ වූ‍” කි‍ය‍ලා‍ ප‍ද‍ ටි‍ක‍ක්‍ ලි‍ය‍ලා‍ ති‍යෙ‍න‍වා‍ නේ‍ද‍ කි‍ය‍ලා‍.දැ‍න්‍නම්‍ ම‍ට‍ වි‍ස්‍වා‍ස‍යි‍ ම‍ම‍ සෞ‍න්‍ද‍ර්‍ය‍ කි‍ය‍ලා‍ රස‍වි‍ඳි‍න්‍න‍ හ‍ද‍න‍ දේ‍ සෞ‍න්‍ද‍ර්‍ය‍ම‍ නො‍වු‍න‍ත්‍ ඒ‍ක‍ අ‍ඩු‍ම‍ ත‍ර‍මෙ‍ සෞ‍න්‍ද‍ර්‍ය‍ කි‍ය‍න‍ සු‍න්‍ද‍ර‍ මා‍තෘ‍කා‍වෙ‍ අ‍නු‍මා‍තෘ‍කා‍ව‍ක‍ හ‍රි‍ වැ‍නු‍ම‍ක්‍ කි‍ය‍ලා‍‍….

Thursday, May 23, 2013

වෙසක් සඳේ කිරණ දිගේ බුදුන් සරණ යන්නම්
බෝ මළුවේ වැලි තලයේ දහම් සරණ යන්නම්
පසග තියා සමිඳුන් ලග සගුන් සරණ යන්නම්
තිසරණ ගුණ සිහිකරමින් නිවන් මගේ යන්නම්


ඇස කණ ලග දසුන් හැඩුම් අරමුණු නොම වේවා
නාසය ලග රැඳි සුවඳට අනියත   සිහි          වේවා
දිව අග ඇදි අම මී බිඳු ලග නිසසල             වේවා
නිසල නිමල මනස තුටින් නිවනට ලන්      වේවා,,,,,

Friday, March 8, 2013

නිහඩව කදුළු හන්ගන මගෙ පුන්චි පුතේ
ගහන ගහන පාරට රිදුණාද පුතේ
කදුළු පිරුණු නෙත් දෙක හැන්ගුවේ පුතේ
ගෙල මිරිකුවේ තරහින් කියලාද පුතේ

කරගැට වලට උඹෙ බෙල්ලට හිරද පුතේ
සදකඩ පහණෙ ලියවැල හරි නේද පුතේ
මුරගල් දෙකේ කැටයම ලස්සනයි පුතේ
මම වගේම උඹ සතුටින් නේද පුතේ

බුදු සමිදුගෙ ගුණ ගයන්න කවිකම් මට නැතුවා
සිව් පසයෙන් පින් ලබන්න මට හිමිකම් නැතුවා
දන් වලඳක් ලිප තියන්න කාසි අපට නැතුවා
මල් අසුනට හිස් කැටයම් හරියන්නේ නැතුවා

සමන් පිච්ච මල් සුවඳින් බුදු කුටියම පිරුණා
උදේ හවස මල් අසුනම පිරෙන්න මල් පිපුණා
පිච්ච මලේ සුවඳ දිගේ ජීවිතේම දැනුණා
සමන් පිච්ච මල් ගහ අද ඉඩෝරයට මැරුණා ,,,,,,

Wednesday, February 6, 2013

සි‍ල්‍ රෙ‍ද්දේ‍ ක‍ළු‍ පා‍ට‍ට‍ ම‍ට‍ දු‍ක‍ හි‍තු‍ණා‍
කි‍රි‍ අ‍ම්‍ම‍ට‍ ගි‍ය‍ පෝ‍ය‍ට‍ ප‍න්‍ස‍ල‍ වැ‍හු‍නා‍
ම‍ට‍ ඇ‍ඩු‍න‍ට‍ උ‍බ‍ට‍ ඇ‍ඩෙ‍න්‍නැ‍ති‍ බ‍ව‍ දැ‍නු‍ණා‍
නි‍ව‍න්‍ ම‍ගේ‍ උ‍ඹ‍ ම‍ට‍ ඉ‍ස්‍ස‍ර‍හි‍න්‍ පෙ‍නු‍ණා‍

කි‍රි‍ සු‍ව‍ද‍යි‍ උ‍ඹ‍ ල‍ග‍ සි‍ල්‍ සු‍ව‍ද‍ත්‍ දැ‍නු‍ණා‍
පෝ‍ය‍ දා‍ට‍සු‍දු‍ පා‍ට‍ට‍ පි‍රු‍ව‍ට‍ පෙ‍නු‍ණා‍
බු‍දු‍ සා‍දු‍ට‍ ද‍ණ‍ න‍ම‍ද්‍දි‍ හි‍ත‍ සු‍ව‍ද‍ උ‍ණා‍
ප‍න්‍ස‍ල්‍ ගි‍යෙ‍ නැ‍ත‍ත්‍ උ‍ඹ‍ට‍ අ‍ද‍ පි‍න්‍ පි‍රු‍ණා‍

ලේ‍ කි‍රි‍ බි‍වු‍ පු‍තු‍ අ‍ද‍ ක‍ර‍ කා‍රෙ‍ක‍ බැ‍දු‍නා‍
උ‍තු‍රු‍ ස‍ළු‍ව‍ උ‍ඹෙ‍ අ‍ද‍ දැ‍ළි‍ කු‍ණූ‍ ව‍ල‍ එ‍තු‍නා‍
බි‍තු‍සි‍තු‍ව‍ම්‍ රු‍ව‍ක්‍ ව‍ගෙ‍ උ‍ඹ‍ නි‍ස‍ල‍ උ‍ණා‍
අ‍රි‍ය‍ අ‍ට‍ ම‍ගේ‍ සම්‍මා‍ ස‍ති‍ය‍ සි‍හි‍ උ‍ණා‍


වි‍හා‍ර‍ ගේ‍ උඹේ‍ හි‍තේ‍ මැ‍වෙ‍න්‍න‍ පැ‍තු‍වා‍
බෝ‍ ස‍මි‍දු‍ගෙ‍ සි‍හි‍ල්‍ සු‍ව‍ද‍ දැ‍නෙ‍න්‍න‍ පැ‍තු‍වා‍
බ‍ණ‍ ප‍ද‍ ටි‍ක‍ අ‍ද‍ කි‍යැ‍වෙ‍න‍ ඇ‍හෙ‍න්‍න‍ පැ‍තු‍වා‍
කි‍රි‍ අ‍ම්‍මේ‍ නි‍ව‍න්‍ ය‍න්‍න‍ කි‍ය‍ල‍ත්‍ පැ‍තු‍වා‍,,,,,,,