Wednesday, January 29, 2014

පෙ‍ම්‍ව‍ති‍ය‍,,,,,,

ආ‍ද‍ර‍ය‍,
ප‍ළ‍මු‍ව‍ ආ‍ත්‍මා‍ර්ථ‍ය‍,
ඉ‍න්‍ප‍සු‍ ප‍රා‍ර්ථ‍ය‍,
අ‍ව‍ස‍න‍ ය‍තා‍ර්ථ‍ය‍........

Tuesday, January 21, 2014හි‍නා‍වෙ‍ලා‍ම‍ ඉ‍න්‍න‍ මි‍නි‍ස්‍සු‍න්ගෙ‍ ක‍දු‍ළු‍ ගො‍ඩ‍ ගැ‍හෙ‍න‍ හි‍න්‍දා‍ වෙ‍න්‍න‍ ඇ‍ති‍ ඒ‍ මි‍නි‍ස්‍සු‍න්‍ට‍ ඇ‍ඩෙ‍න‍කො‍ට‍ ක‍දු‍ළු‍ න‍ත‍ර‍ ක‍ර‍ග‍න්‍න‍ බැ‍රි‍වෙ‍න්නෙ‍,,
ජී‍ව‍ත්‍ වෙ‍න්‍න‍ම‍ උ‍ත්‍සා‍හ‍ ක‍ර‍න‍ මි‍නි‍ස්‍සු‍ මැ‍රෙ‍න‍ව‍ කි‍ය‍ලා‍ අ‍ම‍ත‍ක‍ ක‍ර‍පු‍ ත‍ර‍හ‍ට‍ වෙ‍න්‍න‍ ඇ‍ති‍ මැ‍රි‍ය‍න්‍ කි‍ය‍ලා‍ ම‍ර‍ණෙ‍ට‍ ඇ‍වි‍ටි‍ලි‍ ක‍ර‍න්‍න‍ වෙ‍න‍ක‍ල්‍ම‍ ඒ‍ මි‍නි‍ස්‍සු‍න්‍ට‍ ජී‍ව‍ත්‍ වෙ‍න්‍න‍ වෙ‍න්නෙ‍,
ජී‍වි‍ත‍යේ‍ ත‍නි‍ම‍න්‍ස‍ල‍
ගි‍ම‍න්‍හ‍ල‍ක‍ හි‍ඳ‍ හි‍නැ‍හෙ‍න‍
සැ‍ර‍ය‍ටි‍ය‍ක‍ වා‍රු‍ව‍ නැ‍ති‍
අ‍ස‍ර‍ණ‍ නැ‍ති‍ අ‍ම්‍මා‍
අ‍ව‍න‍ත‍ හි‍ත‍ ල‍ග‍ට‍ වෙ‍ලා‍
ගි‍ම‍න්‍ හ‍රි‍න‍ අ‍ම්‍මා‍
ත‍නු‍ව‍ක්‍ නැ‍ති‍ ප‍ද‍ වැ‍ල‍ක‍ට‍
ක‍ඳු‍ලු‍ ම‍ති‍න්‍ අ‍ටු‍වා‍ ක‍ළ‍
පු‍තු‍ට‍ නු‍හු‍රු‍ ප‍න්‍ පැ‍දු‍රේ‍
උ‍ණු‍හු‍ම‍ හු‍රු‍ අ‍ම්‍මා‍
අ‍ව‍න‍ත‍ හි‍ත‍ ල‍ග‍ට‍ වෙ‍ලා‍
ගි‍ම‍න්‍ හ‍රි‍න‍ අ‍ම්‍මා‍....

බ‍ජ‍ව්‍ව‍.....................

ප්‍රබුද්ධ යයි සම්මත ගීත රචනාව සැබැවින්ම සුන්දරයි.බොක්‍ස්‍ ගි‍ටා‍ර් එ‍ක‍ක්‍ ව‍ය‍ලා‍ ග‍ය‍න‍ සි‍න්දු‍වෙ‍යි‍,  ඉ‍ලෙ‍ක්‍ට්‍රො‍නි‍ක්‍ වැ‍ඩ‍ ගො‍ඩ‍ක්‍ මැ‍ද‍ බි‍හි‍වෙ‍න‍ ශ‍බ්‍ද‍ එ‍ක්‍ක‍ ගැ‍යෙ‍න‍ සි‍න්‍දු‍වෙ‍යි‍, නා‍නා‍ප්‍රකා‍ර‍ වි‍දි‍ය‍ට‍ ප‍රි‍ග‍න‍ක‍ ව‍ලි‍න්‍ වැ‍යෙ‍න‍ හ‍ඩ‍ව‍ල‍ට‍ ගැ‍යෙ‍න‍ සි‍න්‍දු‍වෙ‍යි‍ වෙ‍න‍ස‍ වෙ‍න‍ස්‍ වෙ‍න‍ස්‍ වි‍දි‍ය‍ට‍ මි‍නි‍ස්‍සු‍ වි‍ඳි‍න‍කො‍ට‍ බ‍යි‍ලා‍ ග‍හ‍න‍ මි‍නි‍ස්‍සු‍න්‍ ඇ‍ත්‍ත‍ට‍ම‍ ග‍හ‍න්නෙ‍ බ‍යි‍ල‍ද‍ කි‍ය‍ලා‍ පො‍ඩ්‍ඩ‍ක‍ට‍ හි‍ත‍න්‍න‍ හි‍තු‍නෙ‍ අ‍හ‍ම්‍බෙ‍න්‍ ව‍ගේ‍ එ‍ක‍ සි‍න්‍දු‍ව‍ක‍ට‍ ක‍න්‍ දෙ‍න‍කො‍ට‍.
උ‍ග‍ත්‍ වැ‍ද‍ග‍ත්‍ ලො‍කු‍ යැ‍යි‍ ස‍ම්‍ම‍ත‍ ස‍මා‍ජ‍ය‍ ට‍යි‍ කෝ‍ට්‍ ඇ‍ඳ‍ගෙ‍න‍ වි‍ස්‍කි‍ වී‍දු‍රු‍ව‍ක්‍ අ‍තේ‍ ති‍යා‍ගෙ‍න‍ හො‍ය‍න‍, නූ‍ග‍ත්‍ නො‍වැ‍ද‍ග‍ත්‍ ස‍හ‍ චා‍ර‍ය‍ක් නැ‍තැ‍යි‍ ස‍ම්‍ම‍ත‍ ස‍මා‍ජ‍ය‍, පැ‍දු‍ර‍ක‍ ව‍ට‍වෙ‍ලා‍ රා‍ වී‍දු‍රු‍ව‍කි‍න් ප‍ද‍ම්‍ වෙ‍වී‍ හො‍ය‍න‍, "සො‍මි‍ය‍" ගැ‍න‍ අ‍ව්‍යා‍ජ‍ව‍ ලි‍ය‍වු‍නා‍ය‍යි‍ ම‍ට‍ හැ‍ගු‍න‍ එ‍ක‍ ප‍ද‍වැ‍ල‍ක්‍  හේ‍ම‍සි‍රි‍ හ‍ල්‍පි‍ට‍ කි‍ය‍ලා‍ ම‍නු‍ස්‍ස‍යෙ‍ක්‍ ලි‍ය‍ලා‍ ති‍බු‍ණා‍.ඒ‍ මේ‍ ප‍ද‍ ටි‍ක‍.

"සොමියට වරෙන් පුතා අගුළු දාලා නෑ දොරේ 

අහපන් රියල් කතා ගුණෙ අයියගෙ කාමරේ 
හිටපන් සයිඩ් එකේ වාඩි වෙලා සුමිතුරේ 
මස්කට් පැණි බූන්දි තියෙනවා කාමරේ 
මේක ගුණෙ අයීයගෙ බජවු දාන කාමරේ..." 

මේක ගුණෙ අයීයගෙ බජවු දාන කාමරේ 

පච්ච සිරාලා එතකොට කොච්චි එළාලා 
ගුෂ්පි රොබාලා එයි මෙහෙ සොමිය සොයාලා 
සැප විඳලා මචා වෙලා පීචං වීලා 
කැපිල යන්නෙ සක්විති සුව මෙහෙන් වලදලා 
නළුමන්ලා නිලිමන්ලා කැමර කටාලා 
අලි වංශෙන් වැඩ පෙන්වන සුපර් මෑන්ලා 
බර පොරවල් ෆොරීන්ස් කකුල් එකට වැටීලා 
ටූ තවුසන්ඩ් ත්‍රී තවුසන්ඩ් යයි විසි කරලා 
මේක ගුණෙ අයීයගෙ බජවු දාන කාමරේ 
මේක ගුණෙ අයීයගෙ බජවු දාන කාමරේ
ටින්කිරි ටින් එකෙන් නැතිනම් ටොනික් ඩප්පියෙන් 
ෆේස් ටු ෆේස් එනවානම් වැඩ අතින් පයින් 
සෙවල කිරල වැක්කෙරුවොත් තෙල් වීදාගමින් 
වැලි ගල් කටු බොරු නැහ මගෙ වැඩ රාත්තලෙන් 
කොත නම් කොත කුරුස වලට මගෙ ලඟ ඉඩ නැත 
ඔය කාගෙත් වත ගොත මගෙ ෆයිල් එකේ ඇත 
දුකට සැපට මම එන්ටර් මගෙ නැහ බොරු ගොත 
බ්ලේඩ් වලින් කැපෙන්නෙ නැහ කෙනෙකුගෙ හොඳ හිත 
මේක ගුණෙ අයීයගෙ බජවු දාන කාමරේ 
මේක ගුණෙ අයීයගෙ බජවු දාන කාමරේ....."

ප‍ද‍යෙ‍න්‍ ප‍ද‍ය‍ට‍ අ‍ව්‍යා‍ජ‍ත්‍ව‍ය‍, සො‍මි‍ය‍ කැ‍ටි‍ උ‍නු‍ මේ‍ ප‍ද‍ ටි‍ක‍ ස‍ම‍හ‍රු‍න්‍ට‍න‍ම්‍ බ‍යි‍ලා‍ව‍ක්‍ම‍ උ‍න‍ත්‍ මේ‍ ඇ‍තු‍ලෙ‍ ති‍යෙ‍න්නෙ‍ ලා‍0කී‍ය‍ ස‍මා‍ජ‍යේ‍ ම‍නු‍ස්‍ස‍ය‍න්‍ අ‍ද‍ අ‍ක‍මැ‍ත්තෙ‍න්‍ වු‍ව‍ත්‍ ඈ‍ත්‍ වෙ‍න්‍න‍ට‍ උ‍ත්‍සා‍හ‍ ද‍ර‍න‍ න‍මු‍ත්‍ ඈ‍ත්‍ වෙ‍න්‍න‍ට‍ නො‍හැ‍කි‍, ඔ‍වු‍න්‍ට‍ දැ‍නෙ‍න‍ ඔ‍වු‍න්‍ වි‍ශ්‍වා‍ස‍ ක‍ර‍න‍ ස‍0ගී‍ත‍ය‍ , නේ‍ද‍ කි‍ය‍ලා‍ වෙ‍ලා‍ව‍ක‍ට‍ හි‍තෙ‍න‍වා‍.

එ‍ක‍ එ‍කා‍ට‍ කු‍හ‍ක‍ක‍ම්‍ ක‍ර‍න‍ ස‍මා‍ජ‍ය‍ක‍ට‍ ව‍ඩා‍ හි‍තේ‍ ති‍යෙ‍න‍ දේ‍ කෙ‍ලි‍න්‍ කි‍ය‍ලා‍ ජී‍ව‍ත්‍ වෙ‍න‍ මෙ‍හෙ‍ම‍ මි‍නි‍ස්‍සු‍ ඉ‍න්‍න‍ ස‍මා‍ජ‍ය‍ක්‍ සු‍න්‍ද‍ර‍යි‍ කි‍ය‍න‍ එ‍ක‍න‍ම්‍ කු‍හ‍ක‍ න‍රු‍ම‍ය‍න්‍ ගො‍න්‍න‍ක්‍ මැ‍ද්දෙ‍ ගෙ‍වෙ‍න‍ මේ‍ ජී‍වි‍තේ‍ එ‍ක්‍ක‍ ස‍ක්‍සු‍ද‍ක්‍ වෙ‍ලා‍ ඉ‍ව‍ර‍යි‍.මෙ‍ත‍න‍දි‍ ර‍ච‍ක‍යා‍ ප‍ට‍න්‍ ග‍න්නෙ‍ම‍ ස‍ර‍ල‍ ඒ‍ත්‍ ගැ‍ඹූ‍රු‍ ආ‍ර‍ධ‍නා‍ව‍ක්‍ සො‍මි‍ය‍ ග‍න්‍න‍ කැ‍ම‍ති‍ හැ‍මෝ‍ට‍ම‍ ක‍ර‍ලා‍. ඒ‍ ආ‍රා‍ධ‍නා‍ව‍ අ‍ත‍ට‍ අ‍ත‍ දී‍ල‍ පි‍ළි‍ග‍න්‍න‍ව‍ට‍ ව‍ඩා‍ හ‍රි‍ සු‍න්ද‍ර‍යි‍.පැ‍ර‍ණී‍ ශ්‍රී‍ ලා‍0කී‍ය‍ ගැ‍මි‍ ස‍මා‍ජ‍ය‍ තු‍ල‍ පැ‍ව‍ති‍ "ඔ‍න්‍න‍ ඔ‍ය‍ හ‍ත්‍ අ‍ට‍ පො‍ල‍කි‍න්‍ ඈ‍ඳි‍ ග‍නි‍ල්‍ලා‍" කි‍ය‍න‍ අ‍රු‍ත‍ට‍ ස‍මා‍න‍ අ‍රු‍ත‍ක්‍ හැ‍ගෙ‍න‍ ආ‍රා‍ධ‍නා‍ව‍ක්‍ "අ‍ගු‍ළු‍ දා‍ලා‍ නෑ‍ දො‍රේ‍" කි‍ය‍න‍කො‍ට‍ම‍ කි‍ය‍වෙ‍න‍වා‍.

"සොමියට වරෙන් පුතා අගුළු දාලා නෑ දොරේ " කි‍ය‍න‍කො‍ට‍ කි‍ය‍වෙ‍න‍ දේ‍ට‍ ව‍ඩා‍ ද‍න‍ව‍න‍ දේ‍ බො‍හො‍ම‍යි‍.සො‍මි‍ය‍ කි‍ය‍න්නෙ‍ උ‍දේ‍ ඉ‍ද‍න්‍ දු‍ක්‍ ම‍හ‍න්‍සි‍ වෙ‍න‍ මි‍නි‍ස්‍සු‍ ඒ‍ සේ‍ර‍ම‍ අ‍ම‍ත‍ක‍ ක‍ර‍ල‍ ජී‍වි‍තේ‍ හැ‍ම‍ දු‍ක‍ක්‍ම‍ අම‍ත‍ක‍ ක‍ර‍ල‍ හ‍ද‍ව‍ති‍න්‍ම‍ අ‍ත්වි‍ඳි‍න‍ ස‍තු‍ට‍ට‍ ත‍ව‍ත්‍ අ‍ව්‍යා‍ජ‍ න‍ම‍ක්‍.මෙ‍ත‍න‍දි‍ ගු‍ණෙ‍ අ‍යි‍ය‍ගෙ‍ බ‍ජ‍වු‍ දා‍න‍ කා‍ම‍රේ‍ කා‍ට‍ව‍ත්‍ අ‍ගු‍ළු‍ දා‍ලා‍ නෑ‍ කි‍යලා‍ ව‍ගේ‍ම‍ ලො‍ක්කො‍ සො‍ක්කො‍ සේ‍ර‍ම‍ මේ‍ක‍ ඇ‍තු‍ලෙ‍දි‍ එ‍ක‍යි‍ කි‍යලා‍ හ‍රි‍ ල‍ස්‍ස‍න‍ට‍ එ‍ක‍ ප‍දේ‍කි‍න්‍ම‍ කි‍ය‍ලා‍ දා‍න්නේ‍ "දො‍රේ‍" කි‍යන‍ ඇ‍ම‍තු‍මෙ‍න්‍.හ‍රි‍ය‍ට‍ම‍ "උ‍බ‍ ලො‍ක්කෙ‍ක්‍ වෙ‍න්න‍ පු‍ළු‍ව‍න්‍,හැ‍බැ‍යි‍ මෙ‍ත‍න‍ අ‍මු‍තු‍වෙ‍න්‍ උ‍බ‍ට‍ සැ‍ල‍කි‍ලි‍ නෑ‍,සො‍මි‍ය‍ දා‍න‍ව‍න‍ම්‍ උ‍බ‍ත්‍ එ‍ක‍යි‍ අ‍පි‍ත්‍ එ‍ක‍යි‍" කි‍ය‍ලා‍ කි‍යන‍වා‍ ව‍ගේ‍.


සොමියට වරෙන් පුතා අගුළු දාලා නෑ දොරේ 
අහපන් රියල් කතා ගුණෙ අයියගෙ කාමරේ 
හිටපන් සයිඩ් එකේ වාඩි වෙලා සුමිතුරේ 
මස්කට් පැණි බූන්දි තියෙනවා කාමරේ 
මේක ගුණෙ අයීයගෙ බජවු දාන කාමරේ ..

මෙ‍ත‍න‍දි‍ ප‍ළ‍වෙ‍නි‍ම‍ දේ‍ ත‍ම‍යි‍ බ‍ජ‍ව්‍ව‍ කි‍ය‍න්නෙ‍ ලා‍0කි‍ක‍යා‍ගෙ‍ රස‍වි‍න්‍දනය‍ පි‍හි‍ට‍න‍ තැ‍න‍ කි‍ය‍න‍ එ‍ක‍.බ‍ජ‍ව්වෙ‍ සො‍මි‍ය‍ට‍ අ‍ක‍මැ‍ති‍ මි‍නි‍ස්‍සු‍ මේ‍ ර‍ටේ‍ නෑ‍.ම‍හ‍න්‍ත‍ත්‍ත‍ක‍ම‍ට‍ හ‍න්‍ග‍ගෙ‍න‍ හි‍ටි‍ය‍ත්‍ බ‍ජ‍ව්‍ දා‍න‍ එ‍ක‍ දැ‍නෙ‍න්නෙ‍ නැ‍ති‍ මි‍නි‍ස්‍සු‍ මේ‍ ර‍ටේ‍ නෑ‍.හි‍ර‍ට‍ හි‍රේ‍ ඇ‍ඳූ‍ම්‍ ඇ‍ද‍ගෙ‍න‍ සි‍න්‍දු‍ව‍ක්‍ අ‍හ‍ලා‍ ඒ‍ක‍ ඉ‍ව‍ර‍ උ‍නා‍ම‍ වැ‍ද‍ග‍ත්‍ක‍ම‍ නැ‍ති‍ වෙ‍න්නෙ‍ නැ‍ති‍ වි‍දි‍ය‍ට‍ හෙ‍මි‍න්‍ අ‍ත්‍පු‍ඩි‍ ග‍හ‍න්‍ඩ‍ අ‍පි‍ට‍ පු‍රු‍දු‍ නෑ‍. සි‍න්‍දු‍ව‍ක්‍ ඉ‍ව‍ර‍ උ‍නා‍ම‍ හූ‍ කි‍ය‍ලා‍ කෑ‍ ග‍හ‍ලා‍ වි‍සි‍ල්‍ ග‍හ‍න‍ ස‍මා‍ජ‍ය‍ක්‍ අ‍පි‍.ඒ‍ ස‍මා‍ජෙ‍ ගැ‍න‍යි‍ මෙ‍ත‍න‍ ර‍ච‍ක‍යා‍ ක‍තා‍ක‍ර‍න්නෙ‍.

ගු‍ණෙ‍ අයි‍ය‍ගෙ‍ කා‍ම‍රේ‍ දු‍ක්‍ වෙ‍න්‍න‍ අ‍ඬ‍න්‍න‍ හේ‍තු‍ නෑ‍.හි‍නා‍වෙ‍න්‍න‍ සො‍මි‍ය‍ක්‍ ග‍න්‍න‍ ඕ‍න‍ ක‍ර‍න‍ කි‍සි‍ම‍ දේ‍කි‍න්‍ අ‍ඩු‍ව‍කු‍ත්‍ නෑ‍.හැ‍බැ‍යි‍ ර‍ච‍ක‍යා‍ කි‍ය‍න්‍න‍ ඕ‍න‍ ක‍ර‍න‍ දේ‍ කි‍ය‍න්‍න‍ ඕ‍න‍ වි‍දි‍ය‍ට‍ මි‍ස‍ක්‍ අ‍ද‍ ලි‍ය‍වෙ‍න‍ ස‍ම‍හ‍ර‍ ගො‍න්‍ පා‍ට්‍ සි‍න්‍දු‍ ව‍ල‍ ව‍ගේ‍ ව‍ච‍න‍ හ‍සු‍රු‍ව‍න්නෙ‍ත්‍ නෑ‍.

බැ‍ලූ‍ බැ‍ල්‍ම‍ට‍ නො‍පෙ‍නු‍න‍ත්‍ ගු‍ණෙ‍ අ‍යි‍ය‍ගෙ‍ කා‍ම‍රේ‍ සො‍මි‍ය‍ ග‍න්‍ඩ‍ ති‍යෙ‍න්නෙ‍ මො‍න‍වද‍ කි‍ය‍ලා‍ හ‍රි අ‍ගේ‍ට‍ මේ‍ කි‍ය‍ල‍ ති‍යෙ‍න්නෙ‍ එ‍ක‍ එ‍ක‍ ඉ‍ගි‍ ව‍ල‍ අ‍මු‍ණ‍ලා‍.ප‍ද‍ම‍ට‍ ම‍ත්‍ වෙ‍ලා‍ කි‍ය‍න‍ ක‍තා‍ අ‍ඩු‍ව‍ක්‍ නෑ‍, රා‍ අ‍ර‍ක්‍කු‍ ති‍යෙ‍න‍වා‍ කි‍ය‍ලා‍ කි‍යන්නෙ‍ රි‍ය‍ල්‍ ක‍තා‍ ති‍යෙ‍න‍වා‍ කි‍ය‍ලා‍,මො‍ක‍ද‍ ම‍ත්‍ වෙ‍ලා‍ හො‍ඳ‍ සි‍හි‍ය‍ නැ‍ති‍ වෙ‍ලා‍ව‍ට‍ ඇ‍රෙ‍න්‍න‍ මි‍නි‍හෙ‍ක්‍ අ‍ව‍න්‍ක‍ව‍ ක‍තා‍ක‍ර‍න‍ව‍ද‍ නැ‍ද්‍ද‍ කි‍ය‍න‍ එ‍ක‍ ර‍හ‍ස‍ක්‍ නෙ‍මෙ‍යි‍නෙ‍,


ස‍යි‍ඩ්‍ එ‍කෙ‍න්‍ වා‍ඩි‍වෙ‍ලා‍ පා‍ඩු‍වේ‍ ඉ‍න්නෙ‍ මො‍න‍ ව‍ගේ‍ දෙ‍ය‍ක්‍ ක‍ර‍පු‍වා‍ම‍ද‍ කි‍යලා‍ හි‍තා‍ග‍න්‍න‍ එ‍ච්‍ච‍ර‍ අ‍මා‍රු‍ව‍කු‍ත්‍ නෑ‍නෙ‍. ත‍රු‍ව‍ක්‍ දි‍හා‍ බ‍ල‍න්‍ ඉ‍න්‍න‍ හි‍තු‍නො‍ත්‍ දි‍ග‍ට‍ම‍ ත‍රු‍ව‍ දි‍හා‍ බ‍ල‍න්‍ හි‍නා‍වෙ‍න්‍න‍ හ‍රි‍ අ‍ඩ‍න්‍න‍ හ‍රි‍ පු‍ලු‍ව‍න්‍ වෙ‍න්‍න‍,බ‍ල්‍ලෙ‍ක්‍ දි‍හා‍ බ‍ලා‍ගෙ‍න‍ ඌ‍ව‍ ගි‍ර‍වෙ‍ක්‍ ව‍ගේ‍ ද‍කි‍න්‍න‍,ල‍යි‍ට්‍ එ‍ළි‍ය‍ට‍ ආ‍පු‍ මෙ‍රු‍වො‍ රෑ‍න‍ එ‍ක‍තු‍ ක‍ර‍ල‍ ල‍ස්‍ස‍න‍ ල‍ස්‍ස‍න‍ ර‍ටා‍ හි‍ති‍න්‍ ම‍ව‍න්‍න‍, ග‍න්‍න‍ ති‍යෙ‍න‍ දේ‍ මෙ‍ත‍න‍ ති‍යෙ‍න‍වා‍ කි‍ය‍න‍ එ‍ක‍ පැ‍හැ‍දි‍ලි‍යි‍ ඒ‍ එ‍ක‍ ප‍ද‍ වැ‍ලෙ‍න්‍. කා‍ම‍රේ‍ ඇ‍ති‍ වෙ‍න්‍න‍ ම‍ස්‍ක‍ට්‍, පැ‍ණී‍ බූ‍න්‍දි‍ ව‍ගේ‍ පැ‍ණි‍ර‍ස‍ ජා‍ති‍ ති‍යෙ‍න‍වා‍ කි‍ය‍ලා‍ කි‍ය‍න‍කො‍ට‍ම‍ ම‍ත‍ක්‍ වෙ‍න්නෙ‍ රු‍පි‍ය‍ල්‍ ප‍හ‍ට‍ ති‍බි‍ලා‍ අ‍ද‍ වෙ‍න‍කො‍ට‍ හැ‍ට‍ට‍ හැ‍ත්‍තෑ‍ව‍ට‍ නැ‍ග‍ලා‍ ති‍යෙ‍න දෙ‍ය‍ක්‍ ඇ‍රෙ‍න්‍න‍ වෙ‍න‍ මො‍ක‍ක්‍ද‍.ඔ‍ය‍ සේ‍ර‍ම‍ කි‍ය‍ලා‍ හ‍රි‍ ආ‍ඩ‍ම්‍බ‍රෙ‍න්‍ ව‍ගේ‍ කි‍ය‍න‍වා‍ මේ‍ වෙ‍න‍ කො‍හෙ‍ව‍ත්‍ නෙ‍මෙ‍යි‍,මෙ‍හෙ‍ම‍ සො‍මි‍ය‍ක්‍ ති‍යෙ‍න්නෙ‍ ගු‍ණෙ‍ අ‍යි‍ය‍ගේ‍ කා‍ම‍රේ‍ බ‍ජ‍ව්‍ව‍ට‍ සෙ‍ට්‍ උ‍නො‍ත්‍ වි‍ත‍ර‍යි‍ කි‍ය‍ලා‍.සැ‍ප‍ වි‍ඳලා‍ ම‍චා‍ වෙ‍ලා‍ ඊ‍ල‍ග‍ට‍ වෙ‍න්නේ පීචං වෙ‍න‍ එ‍ක‍ළු‍. ඒ‍ කී‍වෙ‍ මො‍ක‍ක්‍ද‍ කි‍ය‍ලා‍ බ‍ල‍න‍කො‍ට‍නෙ‍ තේ‍රු‍නේ‍.ඇ‍ත්‍ත‍නෙ‍, ස‍මා‍ජෙ‍ට‍ පේ‍න්‍න‍ එ‍ක‍ එ‍ක‍ තා‍නා‍න්‍ත‍ර‍ ව‍ල‍ ඉ‍න්‍න‍ වැ‍ද‍ග‍ත්‍ නො‍වැ‍ද‍ග‍ත්‍ සේ‍ර‍ම‍ ඇ‍වි‍ත්‍ මෙ‍ත‍න‍ ස‍ප්පා‍ය‍ම්‍ වෙ‍ලා‍ සැ‍ප අ‍ර‍ගෙ‍න‍ වැ‍ඩි‍ වෙ‍ලා‍ ව‍ම‍නෙ‍ ගො‍ඩ‍ක්‍ උ‍ඩ‍ ඉ‍න්‍න‍ එ‍ක‍ වෙ‍න‍ කි‍ය‍න්‍න‍ හො‍ඳ‍ වි‍දි‍ය‍ක්‍ කො‍හෙ‍න්ද‍ මේ‍ කි‍ය‍ලා‍ ති‍යෙ‍න‍ වි‍දි‍ය‍ට‍ ඇ‍රෙ‍න්‍න‍.


නළුමන්ලා නිලිමන්ලා කැමර කටාලා 

අලි වංශෙන් වැඩ පෙන්වන සුපර් මෑන්ලා 
බර පොරවල් ෆොරීන්ස් කකුල් එකට වැටීලා 
ටූ තවුසන්ඩ් ත්‍රී තවුසන්ඩ් යයි විසි කරලා 

බ‍ජ‍ව්‍ව‍ ය‍න‍ අ‍ත‍ර‍තු‍රේ‍ කි‍යවෙ‍න‍ ර‍ස‍ක‍තා‍ ව‍ල‍ ඉ‍න්‍න‍ න‍ළු‍ව‍න්‍ට‍යි‍ නි‍ලි‍ය‍න්‍ට‍යි‍ ප‍ණ‍ දෙ‍න්නෙ‍ මෙ‍ත‍න‍ ඉ‍න්‍න‍ ප‍ද‍ම්‍ වෙ‍ච්‍ච‍ ගු‍ණෙ‍ අ‍යි‍ය‍ගෙ‍ කා‍ම‍රේ‍ සා‍මා‍ජි‍ක‍යො‍ම‍ ත‍ම‍යි‍. ඒ‍වා‍ සේ‍ර‍ම‍ වෙ‍න‍කො‍ට‍ මේ‍ව‍ දි‍හා‍ ඔ‍හේ‍ බ‍ලා‍ගෙ‍න‍ ඉ‍න්‍න‍ කැ‍ම‍රා‍ කො‍ටා‍ල‍ත්‍ නැ‍තු‍ව‍ම‍ නෙ‍මෙ‍යි‍ ඉ‍ති‍න්‍.

ඔ‍ය‍ සේ‍ර‍ම‍ මැ‍ද්දෙ‍ ක‍ල‍ත්‍ නො‍ක‍ල‍ත්‍ ම‍හ‍ලො‍කු‍ව‍ට‍ ප‍ම්‍පෝ‍රි‍ ග‍හ‍න‍ ව‍ගේ‍ම‍ වැ‍ඩ‍ ඇ‍ත්‍ත‍ට‍ම‍ පෙ‍න්‍න‍න‍ අ‍ය‍ත්‍ මෙ‍ත‍න‍ට‍ අ‍ද‍ ඇ‍වි‍ත්‍.එ‍හෙ‍ම‍ වැ‍ඩ‍ පෙ‍න්‍න‍න්‍න‍ ත‍ර‍ම්‍ මෙ‍ත‍න‍ ති‍යෙ‍න‍ දේ‍ මො‍ක‍ක්‍ද‍ ඇ‍ත්‍තට‍ම‍.බ‍ර‍ පො‍ර‍ව‍ල්‍ ඇ‍වි‍ත්‍ ටූ තවුසන්ඩ් ත්‍රී තවුසන්ඩ් වි‍සි‍ක‍ර‍න්නෙ‍ වෙ‍න‍ මො‍න‍ දේ‍ක‍ට‍ද‍ ඉ‍ති‍න්‍ කො‍ල‍ කු‍ට්‍ට‍ම‍ක්‍ මෙ‍ත‍න‍ නැ‍තු‍ව‍.
ඔ‍ය‍ කො‍ල‍ කු‍ට්‍ට‍මේ‍ වැ‍ඩ‍පෙ‍න්‍න‍න‍ සු‍පර්මෑ‍න්‍ස්‍ලා‍ ගු‍ණෙ‍ අ‍යි‍ය‍ගෙ‍ කා‍ම‍රේ‍ට‍ සෙ‍ට්‍ නො‍වි‍ ඉ‍න්‍න වි‍දි‍ය‍ක්‍ නෑ කි‍ය‍න‍ එ‍ක‍ අ‍පි‍ට‍ත්‍ නො‍දැ‍නි‍ම‍ ර‍චක‍යා‍ කි‍ය‍ල‍ ති‍යෙ‍න‍ව‍ නේ‍ද‍ හ‍රි‍ අ‍පූ‍රු‍ව‍ට‍.

මේ‍ ලි‍ය‍වෙ‍න්නේ‍ අ‍ව්‍යා‍ජ‍ත්‍ව‍ය‍,හ‍රි‍ය‍ට‍ම‍ ජී‍වි‍තේ‍ ජී‍ව‍ත්‍ ක‍ර‍ව‍න‍ සු‍න්‍ද‍ර‍ත්‍ව‍ය‍, ම‍නු‍ස්‍ස‍ක‍ම‍,ඒ‍ක‍යි‍ අ‍න්‍ති‍ම‍ට‍ම‍ ව‍ගේ‍ කි‍ය‍න්නේ‍ 


"ඔ‍ය‍ කා‍ගෙ‍ත්‍ ව‍ත‍ගො‍ත‍ ම‍ගෙ‍ ෆ‍යි‍ල්‍ එ‍කේ‍ ඇ‍ත‍,දු‍ක‍ට‍ සැ‍ප‍ට‍ ම‍ම‍ එ‍න්‍ට‍ර් ම‍ගෙ‍ නැ‍ත‍ බො‍රු‍ ගො‍ත‍" 


කි‍ය‍ලා‍.


ම‍නු‍ස්‍ස‍ක‍ම්‍ ද‍න්‍න‍ අ‍දු‍න‍න‍ මි‍නි‍ස්‍සු‍න්‍ට‍ දු‍ක‍ සැ‍ප‍ කි‍ය‍ලා‍ අ‍මු‍තු‍වෙ‍න්‍ ආ‍රා‍ධ‍නා‍ ය‍ව‍න්‍න‍ දෙ‍ය‍ක්‍ නෑ‍.මො‍ක‍ද‍ ස‍ම‍හ‍ර‍ වෙ‍ලා‍ව‍ට‍ සැ‍පේ‍දි‍ ආ‍රා‍ධ‍නා‍ නො‍ලැ‍බු‍ව‍ත්‍ දු‍කේ‍දි‍ ල‍ග‍ ඉ‍න්‍න‍ මි‍නි‍ස්‍සු‍ ඉ‍න්‍න‍ තැ‍න‍ ම‍නු‍ස්‍ස‍ක‍ම‍ ම‍හ‍ ඉ‍හ‍ලි‍න්‍ ර‍ජ‍ක‍ර‍න‍ හි‍න්‍දා‍.මෙ‍ත‍න‍දි‍ මේ‍ කි‍ය‍න්නෙ‍ත්‍ ඔ‍ය‍ කි‍ය‍න‍ ම‍නු‍ස්‍ස‍ක‍ම‍,බැ‍දීම්‍, ස‍තු‍ටෙ‍න්‍ පි‍රි‍ මා‍ද‍ ඇ‍තු‍ළු‍ව‍ ස‍ම‍හ‍ර‍ක්‍ මි‍නි‍සු‍න්‍ පත‍න‍ සැ‍හැ‍ල්‍ලු‍ තෘ‍ප්‍ති‍ම‍ත්‍ ජී‍වි‍ත‍ය‍ ගැ‍න‍ මි‍ස‍ කු‍හ‍ක‍ ,අ‍සි‍ක්‍කි‍ත‍ ග‍ඳ‍ ග‍හ‍න‍ මි‍නි‍ස්‍සු‍න්ගෙ‍න්‍ පි‍රු‍ණූ‍ ස‍තු‍ට‍ ලෙ‍ස‍ට‍ අ‍ව‍ල‍ම්‍ක‍ම‍ හා‍ බැ‍ඳු‍නු‍ බ‍ලු‍ක‍ම්‍ ර‍ජ‍ය‍න‍ ව‍ර්‍ත‍මා‍න‍යේ‍ මා‍ ජී‍ව‍ත්‍ ව‍න‍ තැ‍න‍ ගැ‍න‍න‍ම්‍ නො‍ව‍නු‍ ඇ‍ත‍.ඩො‍ල්‍කි‍ ග‍හ‍ලා‍ ස‍ර්පි‍නා‍ ග‍හ‍න ස‍0ගී‍තෙට‍ ආ‍සා‍වෙ‍න්‍ ඉ‍න්‍න‍ මි‍නි‍ස්‍සු‍,වි‍සි‍ල්‍ ග‍හ‍ල‍ බ‍ජ‍ව්‍ දා‍න‍ මි‍නි‍ස්‍සු‍න්‍ට‍ ම‍නු‍ස්‍ස‍ක‍ම්‍ අ‍ම‍ත‍ක‍ ක‍ර‍න්‍න‍ බැ‍රි‍ වෙ‍න්නෙ‍ ඩො‍ල්‍කි‍ය‍ට‍ ස‍ර්පි‍නා‍ව‍ට‍ බො‍රු‍ ක‍ර‍න්‍න‍ බෑ‍ ව‍ගේ‍ම‍ ගු‍ණෙ‍ අ‍යි‍ය‍ගේ‍ කා‍ම‍රේ‍දි‍ පීචං වෙ‍න‍ එ‍ක‍ හැ‍මෝ‍ට‍ම‍ පො‍දු‍ ස‍ත්‍ය‍ක්‍ වෙ‍න‍ හි‍න්‍දා‍ වෙ‍න්‍න‍ ඇ‍ති‍.