Friday, January 12, 2018

ඇත්තටම ඒ තරම් සියුමැලි ඇති. කළුගල්.

"මේ‍ ත‍ර‍ම්‍ සි‍යු‍මැ‍ලි‍ද‍ ක‍ළු‍ග‍ල්‍ 
හි‍ත‍න්‍න‍ට‍ව‍ත්‍ බැ‍රි‍ නි‍සා‍ 
ම‍ම‍ ගි‍යා‍ අ‍වු‍ක‍න‍ බු‍දු‍න්‍ට‍ත්‍ 
දෑ‍ස්‍ දු‍න්‍ මි‍නි‍සා සො‍යා‍"

කලා‍ වැ‍ව‍ ලඟ‍ මැ‍ටි‍ පැ‍ළ‍ක‍ ඉ‍ද‍ගෙ‍න‍ රි‍දෙ‍න‍ අ‍ත‍ පි‍රි‍ම‍දි‍මි‍න්‍ ඒ‍ අ‍ත්‍ දෙ‍ක‍ ක‍ර‍පු‍ වි‍ස්‍ක‍ම්‍ දි‍හා‍ බලා‍ගෙ‍න‍ සැ‍න‍සු‍ම්‍ සු‍සු‍ම්‍ හෙ‍ල‍න‍ ග‍ල්‍ ව‍ඩු‍වෙ‍ක්‍ හි‍තේ‍ ම‍වා‍ගෙ‍න‍ එ‍ක‍ සී‍රු‍ව‍ට‍ දෙ‍තු‍න්‍ පා‍ර‍ක්‍ මේ‍ සි‍න්දු‍ව‍ අ‍හ‍න්‍න‍ ඇ‍ති‍. ඉ‍සු‍රු‍මු‍ණි‍යේ‍ පෙ‍ම්‍බ‍රි‍ය‍ ගැ‍න‍ අ‍හ‍න‍කො‍ට‍ හි‍නැ‍හු‍ණ‍ අ‍පූ‍රු‍ව‍ ත‍නි‍ක‍ඩ‍ ඔ‍හු‍ගේ‍ සි‍තු‍වි‍ලි‍ සි‍තු‍ව‍ම‍ක‍ට‍ ග‍න්‍න‍ ඉ‍ඩ‍ හ‍ස‍ර‍ ස‍ල‍ස්‍ව‍න‍ එ‍ක‍ අ‍රු‍ම‍ය‍ක්‍ න‍ම්‍ නෙ‍මෙ‍යි‍. 

ඒ‍ත්‍ ම‍ට‍ මෙ‍හෙ‍ම‍ හි‍තු‍ණා‍. ලි‍ය‍පු‍ කෙ‍නා‍ට‍ ලි‍ය‍න්‍න‍ අ‍වස‍ර‍ ව‍ගේ‍ම‍ අ‍හ‍න‍ කෙ‍නා‍ට‍ වි‍ඳ‍ග‍න්‍න‍ත්‍ ප‍වු‍රු‍ ව‍ළ‍ලු‍ නැ‍ති‍ කො‍ට‍ ඔ‍න්‍න‍ ඔ‍හේ‍ එ‍හෙ‍ම‍ත්‍ වි‍න්‍ඳා‍. මෙ‍න්‍න‍ මෙ‍හෙ‍ම‍ ව‍ගේ‍,

ඇ‍ත්‍ත‍ට‍ම‍ නි‍ව‍න‍ කො‍ච්‍ච‍ර‍ සැ‍ප‍ ඇ‍ති‍ද‍? 

එ‍ත‍කො‍ට‍ බු‍දු‍බ‍ව‍ කො‍ප‍ම‍ණ‍ සු‍ව‍ ඇ‍ති‍ද‍? 

ඒ‍ සි‍යු‍මැ‍ලි‍ සු‍ව‍ය ල‍ඟ‍ මේ‍ ස‍ස‍ර‍ ග‍ම‍න‍ කො‍ච්‍ච‍ර‍ක්‍න‍ම්‍ ක‍ටු‍ක‍, ර‍ළු‍ ඇ‍ති‍ද‍?

නි‍ව‍නෙ‍ අ‍ත්‍පො‍ත්‍ තබා‍ සි‍ල්‍ ප‍ද‍ ප‍හ‍ව‍ත්‍ ර‍කි‍න්නෙ‍ නැ‍ති‍ ම‍ම‍ කො‍හො‍ම‍ දැ‍න‍ග‍න්‍න‍ද‍ ඒ‍ අ‍රු‍මෙ‍. මේ‍ ත‍ර‍ම්‍ සි‍යු‍මැ‍ලි‍ද‍ කි‍ය‍ලා‍ ම‍ට‍ හි‍තා‍ග‍න්‍න‍ව‍ත්‍ බැ‍රි‍ ස‍ස‍ර‍ ක‍ළු‍ග‍ල‍ මැ‍දු‍ම්‍ පි‍ළි‍වෙ‍තේ‍ පා‍ද‍ම්‍ ක‍ණු‍ අ‍ට‍ක‍ හි‍ට‍ව‍ලා‍ අ‍වු‍ක‍න‍ට‍ ප‍ණ‍ දී‍ලා‍ බු‍දු‍බ‍වේ‍ දෑ‍ස්‍ දු‍න්‍න‍ ඒ‍ මිනි‍සා‍ හො‍යා‍ගෙ‍න‍ ම‍ම‍ ගි‍යා‍න‍ම්‍. ඒ‍ අ‍ප‍ ම‍හා‍ බෝ‍ස‍තා‍ණ‍න්‍ ව‍හ‍න්සෙ‍ හො‍යා‍ගෙ‍න‍ ම‍ම‍ ගි‍ය ග‍ම‍නෙ‍ ම‍ට‍ හ‍මු‍වෙ‍න‍කො‍ට‍ උ‍න්‍ ව‍හ‍න්‍සෙ‍ නි‍රා‍මි‍ස‍ මැ‍ටි‍යෙ‍න්‍ තැ‍නු‍ණ‍ මා‍සෙ‍ ප‍ඩි‍යෙ‍න්‍ අ‍ප‍ට‍ හ‍දාග‍න්‍න‍ බැ‍රි‍ වු‍ණ‍ ති‍ලො‍ව‍ට‍ ඇ‍ති‍ සු‍ව‍ප‍හ‍සු‍ම‍ න‍වා‍තැ‍න්පො‍ළට‍ වෙ‍ලා‍ ඉ‍පි‍ද‍ මැ‍රෙ‍න‍ ස‍ස‍ර‍ ර‍ළ‍ දි‍හා‍ බ‍ල‍න්‍ ඉ‍න්‍න‍ අ‍පූ‍රු‍ව‍. දෑ‍ත්‍ පි‍රි‍ම‍දි‍න්නෙ‍ රි‍දු‍ම්‍ දෙ‍න‍ හි‍න්දා‍ කි‍ය‍ලා‍ මිසක් දෑ‍ත්‍ පි‍රි‍ම‍දි‍මි‍න්‍ බ‍ල‍න්‍ ඉ‍න්නෙ‍ නි‍ව‍න‍ න‍ම්‍ පැ‍දු‍රෙ‍ ව‍කු‍ටු‍ වෙ‍න්‍න‍ එ‍කෙ‍ක්‍හ‍රි‍ උ‍ත්‍සා‍හ‍ ක‍ර‍යි‍ කි‍ය‍න‍ උ‍පේ‍ක්‍ෂා‍ස‍හ‍ග‍ත‍ හැ‍ඟී‍මෙ‍න්‍ කි‍ය‍ලා‍ මට නොතේරුණේ මගෙ අ‍ස‍ර‍ණ‍ක‍ම‍ට‍ මිස වෙන මොන කෙංගෙඩියකටද. 

"ක‍ලා‍ වැ‍ව‍ ල‍ඟ‍ ඉ‍ලු‍ක්‍ හෙ‍ව‍ණ‍ක‍
මැ‍ටි‍ පැ‍ළ‍ක‍ පැ‍දු‍ර‍ක්‍ එ‍ලා‍
රි‍දු‍ම්‍ පි‍රි‍ම‍දි‍මි‍න්‍ බ‍ල‍යි‍ ඔ‍හු‍
මැ‍රෙ‍න‍ ඉ‍පැ‍දෙ‍න‍ ර‍ළ‍ දි‍හා‍"

"ඉසුරුමුණියේ ඔබ තැනු
පෙම්බරිය කොයිදැයි කියා" 

මට හිතුණා ඔබෙන් අහන්න ඉසුරුමුණියෙ ඔබ කළ ඒ අපූර්වතම කැටයමට මුල් වෙච්ච, මඟ කිව්ව පෙම්බරිය  දැන් කොහෙද කියලා. ඇත්තටම ඇය ඔබව හැර ගියාවත්ද? බුදුබව නම් කැටයමට මඟ කියූ ධර්මයනම් පෙම්බරිය තවමත් ඔහු ලඟ ඉන්න බව නොතේරුණ මට හීන් හිනාවකින් සංග්‍රහ කරලා තවම තනිකඩයි කියලා කිව්වෙ මැරෙන ඉපදෙන රළ පාරෙ දඟලන අසරණ මට අනුකම්පාවෙන් වෙන්න ඇති මයෙ හිතේ.ස‍ම‍හ‍ර‍වි‍ට‍ ක‍ල්‍ප‍ ල‍ක්‍ශ‍ ග‍ණ‍න‍ක්‍ පෙ‍රු‍ම්‍ පු‍ර‍න‍ ම‍ඟ‍ වි‍දි‍ දු‍ක්‍ ක‍ම්‍ක‍ටො‍ළු‍ බා‍ධ‍ක‍ ව‍ලට‍ ත‍නි‍ව‍ මූ‍ණ‍ දු‍න්‍ හැ‍ටි‍, අ‍ව‍ස‍න‍ ධ‍ර්‍ම‍ය‍ ගු‍රු‍ කො‍ට‍ ඒ‍ සි‍යු‍මැ‍ලි‍ සු‍සි‍නි‍ඳු‍ න‍වා‍තැ‍න‍ට‍ ආ‍ හැ‍ටි‍ ම‍ත‍ක්‍ වෙ‍ලා‍ මු‍ව‍ට‍ හි‍නා‍ව‍ක්‍ ආ‍වා‍ වෙ‍න්‍න‍ත්‍ පු‍ළු‍ව‍න්‍.

"මා ඇසූ විට හිනැහුණා ඔහු
තවම තනිකඩයැයි කියා"  

ඇත්තටම ඒ තරම් සියුමැලි ඇති. කළුගල්.

මට හිතාගන්නවත් බැරි වුණාට !!!

Saturday, January 6, 2018

විඳ‍පු‍ තැ‍න්‍

පෝ‍ළි‍ම‍ට‍ අ‍පි‍ ඉ‍ඳ‍ගෙ‍න‍ ඉ‍න්‍න‍කො‍ට‍ එ‍ක‍ එ‍කා‍ ත‍ම‍ තම‍න්‍ට‍ දැ‍ණු‍න‍ දේ‍ව‍ල්‍ කි‍ය‍න‍කො‍ට‍ හි‍ත‍ට‍ දි‍රි‍ය‍ අ‍ර‍ගෙ‍න‍ අ‍හ‍ගෙ‍න‍ හි‍ටි‍යෙ‍ ස‍ම‍හ‍රු‍ කි‍යන‍ දේ‍ව‍ල්‍ හි‍න්දා‍ ඇ‍හැ‍ට‍ ක‍දු‍ළු‍ එන‍ ය‍න‍ ග‍ම‍න් නි‍ක‍ම‍ට‍ව‍ත්‍ වැ‍ටු‍ණො‍ත්‍ කි‍ය‍ලා‍. 

හ්‍ම්‍ම්‍. ඔ‍ව්‍ දැ‍න්‍ ම‍ගේ‍ වා‍රෙ‍. මො‍න‍ව‍ කි‍ය‍න්‍න‍ද.

ම‍ම‍ නැ‍ගි‍ට්‍ටා‍.

අ‍ව‍ස‍ර‍ ග‍න්‍න‍ ක‍වු‍රු‍ත්‍ නෑ‍. අ‍නි‍ක‍ මේ‍ ඉ‍ස්කෝ‍ලෙ‍ ස‍මි‍ති‍ය‍ නෙ‍මෙ‍යි‍නෙ‍.

උ‍බ‍ලා‍ වි‍භා‍ගෙ‍ ද‍ව‍සෙ‍ ඉ‍ස්කෝ‍ලෙ‍ ගේ‍ට්‍ටු‍ව‍ ල‍ග‍ට‍ එ‍න‍කො‍ට‍ 

"මා‍ත්‍ එ‍ක්‍ක‍ ව‍රෙ‍න්‍ ය‍න්‍න‍ ඔ‍ය‍ ගේ‍ට්‍ටු‍වෙ‍න්‍ ඇ‍තු‍ල‍ට‍ ය‍න්නෙ‍ නැ‍තු‍ව‍, ම‍න්‍ උ‍බ‍ට‍ ය‍න‍ ග‍ම‍න්‍ හ‍ඳ‍ අ‍ර‍න්‍ දෙ‍න්‍න‍ම්‍ "

කි‍ය‍ල‍ කි‍ය‍යි‍. එ‍ත‍කො‍ට‍ උ‍බ‍ 

"හ‍ඳ‍ අ‍ර‍න්‍ ව‍රෙ‍න්‍. එ‍න‍ක‍ල්‍ ම‍න්‍ මේ‍ ගේ‍ට්‍ටු‍ව‍ ඇ‍තු‍ල‍ට‍ ගි‍හි‍න්‍ එ‍න්‍න‍ම්‍" 

කි‍ය‍ලා‍ ඇ‍වි‍ත්‍ වි‍භා‍ගෙ‍ට‍ වා‍ඩි‍වෙ‍ය‍න්‍. ඔ‍ව්‍. ස‍ම‍හ‍ර‍වි‍ට‍ හ‍ඳ‍ හො‍යා‍ගෙ‍න‍ අ‍ර‍න්‍ එ‍යි‍ ද‍ව‍ස‍ක‍. නා‍ව‍ත්‍ ස‍තු‍ටු‍ වෙ‍ය‍න්‍. ආ‍ව‍ත්‍ ස‍තු‍ටු‍ වෙ‍ය‍න්‍.ආ‍වො‍ත්‍ ඇ‍වි‍ත්‍ කි‍ය‍යි‍

"ම‍න්‍ උ‍බ‍ට‍ හ‍ඳ‍ අ‍ර‍න්‍ ආ‍වා‍. ව‍රෙ‍න්‍ මා‍ත්‍ එ‍ක්‍ක‍ ය‍න්‍න‍" කි‍ය‍ලා. 

එ‍ත‍කො‍ට‍ උ‍බේ‍ වි‍භා‍ගෙ‍ ප්‍ර‍ථි‍ඵ‍ල‍ ඇ‍වි‍ත්‍ ති‍යෙ‍යි‍. එ‍දා‍ට‍ උ‍බ‍ කි‍ය‍ප‍න්‍ 

"ම‍න්‍ වෙ‍නු‍වෙ‍න්‍ හ‍ඳ‍ ගෙ‍නා‍පු‍ උ‍බ‍ට‍ ම‍ම‍ ත‍රු‍ව‍ක්ව‍ත්‍ අ‍ර‍න්‍ එ‍න්‍න‍ම්‍. එ‍ත‍ක‍න්‍ ඔ‍ය‍ හ‍ඳ‍ ප‍රි‍ස්‍ස‍ම්‍ ක‍ර‍ග‍නි‍න්‍"කි‍ය‍ලා‍. 

උ‍බ‍ ත‍රු‍ව‍ක්‍ හො‍යා‍ග‍න්‍න‍ හි‍තා‍ගෙ‍න‍ කැ‍ම්‍ප‍ස්‍ එ‍ක‍ට‍ ය‍යි‍. ගි‍යා‍ම‍ උ‍බ‍ට‍ හ‍ඳ‍යි‍ ත‍රු‍යි‍ දෙ‍ක‍ම‍ දෙ‍න්‍න‍ම්‍ කි‍ය‍ලා‍ කි‍ය‍න්‍න‍ උ‍න්‍ මු‍ණ‍ගැ‍හෙ‍යි‍. උ‍න්‍ට‍ කි‍ය‍ප‍න්‍ උ‍බ‍ පො‍ඩි‍ ත‍රු‍ කැ‍ට‍ය‍ක්‍ අ‍ර‍න්‍ එ‍න‍ක‍ල්‍ ම‍හ‍න්‍සි‍යෙ‍න්‍ හො‍යා‍ග‍ත්‍ත‍ හ‍ඳ‍ ති‍යා‍ගෙ‍න‍ එ‍කෙ‍ක්‍ බ‍ල‍න්‍ ඉ‍න්‍න‍වා‍ කි‍ය‍ලා‍. ම‍හ‍න්‍සි‍ වෙ‍ලා‍ ත‍රු‍කැ‍ට‍ය‍ක්‍ හො‍යා‍ගෙ‍න‍ ග‍ම‍ට‍ එ‍න‍කො‍ට‍ හ‍ඳ‍ ති‍යා‍ගෙ‍න‍ හි‍ටි‍යො‍ත්‍ ස‍තු‍ටු‍ වෙ‍ය‍න්‍. හ‍ඳ‍ වෙ‍න‍ කා‍ට‍හ‍රි‍ දී‍ලා‍ ති‍බු‍ණො‍ත්‍ ඒ‍ත්‍ ස‍තු‍ටු‍ වෙ‍ය‍න්‍. උ‍බ‍ දි‍නු‍ම්‍ කි‍ය‍ලා‍.

මෙ‍හෙ‍ම‍ කි‍ව්වෙ‍ බො‍ර‍ පා‍ට‍ සු‍දු‍ ග‍වු‍ම්‍ ටි‍ක‍ දි‍හා‍ බ‍ලා‍ගෙ‍න‍.

උ‍බ‍ලා‍ වි‍භා‍ගෙ‍ ද‍ව‍සෙ‍ ඉ‍ස්කෝ‍ලෙ‍ ගේ‍ට්‍ටු‍ව‍ ල‍ග‍ට‍ එ‍න‍කො‍ට‍ 

"ම‍ම‍ ය‍න‍ ග‍ම‍න්‍ උ‍බ‍ට‍ හ‍ඳ‍ අ‍ර‍න්‍ දෙ‍න්‍න‍ම්‍, ව‍රෙ‍න්‍ මා‍ත්‍ එ‍ක්‍ක‍ ය‍න්‍න‍" කි‍ය‍ලා‍

එ‍ක්‍ක‍ර‍ගෙ‍න‍ ය‍න්‍න‍ හි‍තෙ‍යි‍. එ‍ත‍කො‍ට‍ උ‍බ‍ම‍ හි‍ත‍ප‍න්‍
"නෑ‍, ම‍ම‍ හ‍ඳ‍ අ‍ර‍ගෙ‍න‍ම‍ එ‍න්‍න‍ කි‍ය‍න‍වා‍". 

හි‍ත‍ලා‍ ගේ‍ට්‍ටු‍වෙ‍න්‍ ඇ‍තු‍ල‍ට‍ ගි‍හි‍න්‍ වි‍භා‍ගෙ‍ට‍ වා‍ඩි‍වෙ‍ය‍න්‍. උ‍බ හ‍ඳ‍ හො‍යා‍ගෙ‍න‍ කැ‍ම්‍ප‍ස්‍ එ‍ක‍ට‍ ගි‍යා‍ම‍ හ‍ඳ‍ නැ‍ත‍ත්‍ ක‍ම‍ක්‍ නෑ‍,උ‍බ‍ ව‍රෙ‍න්‍ කි‍ය‍න‍ උ‍න්‍ මු‍ණ‍ගැ‍හෙ‍යි‍. උ‍න්‍ට‍ කි‍ය‍ප‍න්‍ ම‍ට‍ හ‍ඳ‍ අ‍ර‍න්‍ ගි‍හි‍න්‍ එ‍ක්‍ක‍ර‍ගෙ‍න‍ ය‍න්‍න‍ හ‍ඳ‍ක්‍ ති‍යා‍ ත‍රු‍ කැ‍ට‍ය‍ක්ව‍ත්‍ දැ‍ක‍ලා‍ නැ‍ති‍ එ‍කි‍ය‍ක්‍ බ‍ල‍න්‍ ඉ‍න්‍න‍වා‍ කි‍ය‍ලා‍. 

උ‍බ‍ ම‍හ‍න්‍සි‍වෙ‍ලා‍ හ‍ඳ‍ අ‍ර‍න්‍ එ‍න‍කො‍ට‍ එ‍ක්‍ක‍න්‍ ය‍න්‍න‍ හි‍ටි‍ය‍ත්‍ ස‍තු‍ටු‍ වෙ‍ය‍න්‍. නැ‍ත‍ත්‍ ස‍තු‍ටු‍ වෙ‍ය‍න්‍. උ‍බ‍ දි‍නු‍ම්‍ කි‍ය‍ලා‍.

මෙ‍හ‍ම්‍ කි‍ව්වෙ‍ ග‍වු‍මෙ‍ පා‍ට‍ට‍ දෙ‍ව‍නි‍ නැ‍ති‍ ක‍ලි‍ස‍ම්‍ ක‍මි‍ස‍ ටි‍ක‍ දි‍හා‍ බ‍ලා‍ගෙ‍න‍.

වෙ‍න‍ මො‍න‍ව‍ කි‍ය‍න්‍න‍ද‍. ම‍හ‍ලො‍කු‍ව‍ට‍ උ‍ප‍දෙ‍ස්‍ දෙ‍න්‍න‍ ත‍ර‍ම්‍ මා‍ බ‍හු‍ශ්‍රත‍ය‍කු‍ නො‍වු‍ණු‍කො‍ට‍.    
 

Tuesday, November 21, 2017

"පෙර දිනයක මා පෙම්කල යුවතිය සිය පුතු නලවනවා
මගේම ගීයක් නැළැවිලි ස්වරයෙන් ඈතින් මතු වෙනවා"

අමරදේව මහත්තයා ගායනා කරන මේ ගීතය මුලින්ම අහන දවසෙ මම හිතුවා මේ තමන්ගෙ පෙම්වතිය අහිමි වුනු පෙම්වතෙකුගෙ විලාපයක් කියලා. ඇය ඔහුගෙන් වෙන්වෙලා ගිහින් වෙන විවාහයක් කරගෙන දරුවෙක් ලැබිලා තමන්ගෙ කලින් පෙම්වතා ලියලා දුන්න ගීතයක් ගයමින් තමන්ගෙ දරුවා නළවනවා. මේ නැලවිලි ගීය අහම්බෙන් එතනින් යන ඇයගෙ කලින් පෙම්වතාට ඇහෙනවා සහ එහිදි ඔහුගෙ හිතේ ඇති වෙන හැගීම් මේ ගීය ඇතුලෙ ලඝු වෙනවා කියන හැගීමක්. ඇත්තටම රචකයා මේ අකුරු කරන්නේ ඒ හැගීමද? එය ඉන් හාත්පසින්ම වෙනස් විය නොහැකිද?

"පෙර දිනයක මා පෙම් කල යුවතිය" 

කලකට පෙර හමුවෙන පෙම්වතිය ගැන පෙම්වතා මතක් කරන්නෙ මෙහෙම.එදා ඔහු පෙම් කල පෙම්වතිය අද තමන්ගෙ පුතා නලවනවා. ඒ තමන් එදා ඇය වෙනුවෙන් ලියලා දුන්න ගීතයක් ගයමින්. මේ ගීතය ඈතින් පෙම්වතාට ඇහෙනවා. ඇත්තටම දැන් ඔහු ඇගේ පෙම්වතා නෙමෙයි. ඇය විවාහකයි.ඇයට දරුවෙක් ඉන්නවා. ඇය තමන්ගෙ කලින් පෙම්වතා ලියලා දුන්න ගීතයක් ගයමින් දරුවා නලවන්න හේතුව මොකක් වෙන්න ඇතිද?සමහරවිට ඇය තවමත් හිතෙන් ඒ කලින් පෙම්වතාට පෙම් කරනවා ඇති. 
ඔව්.
මොකද ඔහු අද ඇගේ පෙම්වතා නොවුනත් ඔහු අද ඇගේ සැමියා. මේ නැලවෙන්නේ ඔවුන් දෙන්නගෙම පුතා.

"නුරාව වෙනුවට ඉදුනිල් දෙනයන දයාව වෑහෙනවා"

එදා පෙම් කරන කාලෙ ඇගේ ලස්සනට වශී වෙලා පෙම්වතා ඇය දෙස බැලුවෙ නුරාවෙන්. ඇය පෙම්වතා දෙස බැලුවෙත් නුරාවෙන් මත් වෙලා. ඇගේ දෙනුවන් වලින් පෙම්වතාට ආරාධනා කලේ අනුරාගික ඇසුරකට බව ඔහුට මතකයි. නමුත් ඒ නෙත් දෙකෙන්ම අද ඇය තමන්ගෙ දරුව දෙස බලන්නේ දයාවෙන්,කරුණාවෙන් සහ අපරිමිත සෙනෙහසකින්.  ඒ දයාව කැටිකරගත් නෙත් දෙකේ වෙනස ඔහුට දැනුන බව තේරුණ නිසා වෙන්න ඇති ඔහු හිනැහෙනකොට ඇය අවිහින්සක ලෙස ඔහුට කෝළ බැල්මකින් සන්ග්‍රහ කරලා නතර වෙන්නේ. ඒ හැගීම රචකයා අකුරු කරන්නේ 

"සිනාසුනෙමි මම අවිහින්සක ඇය කෝළ බැලුම් හෙළුවා"  

කියලා.

කාලය ඉතා ඉක්මනින් ගතවෙලා. එදා පෙම්වතුන් වෙලා හිටිය ඔවුන් අද විවාහ වෙලා දරුවන් ලබලා. මේ ගතවුණ කාලය ඇතුලෙ කොච්චර දේවල් වෙනස් වෙලාද. හිරුට සදුට හොරෙන් කාලය ගෙවිලා ගිහින් වගේම කාලය ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරලා.එදා සුරගනක් වගේ හිටිය, හැමවෙලාවකම තමන්ගේ ලස්සන වැඩි කරගන්න දගලපු,ලස්සන ඇදුම් අදින්න වෙහෙසුන ඇය අද ඒ දේවල් පැත්තකින් තියලා ජීවිතේට මුහුන දෙන්න පටන් අරන්. පෙම්වතා එදා දැකපු රූ සපුව කාලයත් එක්කම ඇගෙන් වෙන්වෙලා ගිහින් අද ඔහු ඉදිරියේ පරිණත ගැහැණියක් නිර්මාණය වෙලා.

"හිරුට සදුට නොකියා හොර රහසේ කාලය වියැකෙනවා
නෙත් අදහන්නට බැරි ලෙස රූ සිරු කෙමෙක් මැකී යනවා"

මේ පරිණත ගැහැනිය නිර්මාණය වුණේ කොහොමද කියන එක මහලොකු ප්‍රශ්ණයක් නෙමෙයි. ඒකට උදව් වුණ අතීතය පෙම්වතාට මතකයි. ඔහු සිහිකරනවා එදා ඔවුන්ගෙ ආදරයට දෙමව්පියන් විරුද්ධ වෙලා ඇයව හොරෙන්ම කසාද බැදලා කැන්දගෙන එනකොට සාක්කියට හිටියේ ඉස්සරහ වැට අද්දර පිපුන අර නාමල් ටිකම නේද කියලා.

"එදා වගේ තවමත් වැට අද්දර නාමල් පූදිනවා
නොකා නොබී දුක් වින්ද අතීතය යළි මට සිහි වෙනවා"

එදා එහෙම ඇවිත් රස්සාවක් නැතිව කන්න බොන්න විදියක් නැතිව දුක් විදිනකොට පිපුන නාමල් අදත් ඒ විදියටම පිපෙනවා. ඒ මල් දකින වාරයක් ගානෙ මේ පෙම්වතා සහ පෙම්වතිය එහෙමත් නැතිනම් අඹුසැමි දෙපළගෙ මතකෙට එන්නෙ තමන් එදා විදපු නිරා දුක්කම් කටොළු. 

මේ ඒ දුක් වලට සමු දීලා අද සැනසුම් සුසුම් හෙලන පෙම්වතකුගෙ සහ පෙම්වතියකගෙ මුල මැද අග ගැලපුන කථාවක මිහිරි වැනුමක් රචකයා හරි අපූරුවට පද වැලක අමුණපු තැනක්.


" පෙර දිනයක මා පෙම්කල යුවතිය 
සිය පුතු නලවනවා
මගේම ගීයක් නැළැවිලි ස්වරයෙන් 
ඈතින් මතු වෙනවා

නුරාව වෙනුවට ඉදුනිල් දෙනයන 
දයාව වෑහෙනවා
සිනාසුනෙමි මම අවිහින්සක ඇය 
කෝළ බැලුම් හෙළුවා

හිරුට සදුට නොකියා හොර රහසේ 
කාලය වියැකෙනවා
නෙත් අදහන්නට බැරි ලෙස රූ සිරු 
කෙමෙක් මැකී යනවා

එදා වගේ තවමත් වැට අද්දර 
නාමල් පූදිනවා
නොකා නොබී දුක් වින්ද අතීතය 
යළි මට සිහි වෙනවා"

අදත් මතකෙට නැගුණේ
එදා සරතැස මුහුණේ
පියාගත් නෙතු ගැටුණේ
සදා නුඹ දුටු සිහිනේ

පුරා පැල්පත හෙවනේ
චිමිනියෙන් නුඹ දැවුණේ
විලාපය නොව මව්නේ
දිරිය නුඹ නොවැ දුන්නේ

Friday, October 6, 2017

හරිදාව හරි නපුරුයි !!!

මහත්තයා මේ ඉතුරු සල්ලි... මහත්තයා ... මහත්තයා...

ඉතුරු රුපියල් දෙක වෙනුවෙන් උඹ කැ ගහපු තරමක්. කමක් නෑ .තියාගනින්.දුවගෙන ඇවිත් දුවන්න ගත්ත කෝච්චියට නැගගත්ත එකම මදිද. හ්ම්ම්. සෙනගත් අඩු එකේ ඔන්න ඔහෙ ඉදගෙනම යනවා.

මූණ පේන්නෙ නැති වුණාට මොකද පොඩි එකා මට ගහපු පයින් පාරට  ඇස් දෙක ටිකක් හීන් කරලා මගෙන් සමාව ඉල්ලන්න ඇති. 

 "ඔයා කොහෙද ?"

"කෝච්චියට නැන්ගා"

ඒ ඇති. මම නිදාගත්තා.කොහෙ නිදාගන්නද. මේ පොඩි එකාට දාන්ගලේ. පයින් ගහනවා, ඇගට පනිනව, ඔළුවට අනිනව ඉවරයක් නෑ. ඔන්න ඔහෙ ජනේලෙන් එළිය බලාගෙන යනවා.පොඩි එකාටම ඇති වෙලා නතරකලොත් ටිකක් නිදාගන්නවා. 

"මේ මරදාන දුම්රිය ස්ථානයයි. හතරවන වේදිකාවට පැමිණි දුම්රිය කොළඹ කොටුව දක්වා පමණයි"

ඇති යන්තම්. පොඩි එකත් අරන් කළු ලෝගුව පොරවගත්ත ගෑණු කෙනා බැහලා ගිහින්.දන්නෙම නැතුව නින්දත් ගිහින්. 

ෆෝන් එක අතට ගත්තෙ කාටවත් කථාකරන්න නෙමෙයි. පුරුද්දට වගේ.

"අවුරුදු ගානකින් ලගට දකින්න ලැබුණෙ.හරිදාවට බැනලා ආයෙත් කවි ලියන්න එපා.එහා පැත්තෙ මහත්තයා ඉදගෙන ඉද්දි ඔයා ලග ඉදගෙන අඩන්න ඉඩ ලැබුණෙ ඒ බැනපු හරිදාව හින්දා. පරිස්සමින් ඉන්න"

ඉන්ගිරිසියෙන් එවලා තිබුණෙ. හ්ම්ම්!!!

Saturday, September 23, 2017

ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයක හිමිකරුවන් වන අභිමානණීය සාඩම්බර සිරි ලාංකිකත්වය!!!

අතීතය ලොකු නිසා
පම්පෝරි ගස ගසා
අතීතය පොඩි උන්ගේ
වත්මනේ දණගසා
උන් හදට යන විටත්
නැගිට දණි පණි ගසා
යෝධ ඇළ නමපු හැටි
කියමු අපි ඉකි ගසා ...

කවට කෙළි

හිරු කවට කෙළි 
සද
තරු පැතුම් පොදි බැදන්
සද 
දිහා බලාගෙන
හූල්ලන අපූරුව !!!